หม้อหุงข้าว 9

ประกวดผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์หม้อหุงข้าว

TOSHIBA ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์หม้อหุงข้าว สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 – 2566 ภายใต้แนวคิด “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 103,000 บาท (รวม 4 รางวัล) พร้อมประกาศนียบัตร

ข่าวออกแบบ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมถึงพัฒนาทักษะและทัศนคติที่ดีในการทํางานเป็นทีม พัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) อย่างบูรณาการที่จะเอื้อต่อการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อสามารถนําไปสู่การผลิตอย่าง เป็นรูปธรรมได้เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าใจถึงความสําคัญของการออกแบบ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด ตลอดจนสามารถนําไปเป็นแนวทางในการศึกษาและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงความจําเป็นของการใช้ข้อมูลที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการออกแบบ เพื่อสามารถสร้างนวัตกรรมด้านการออกแบบ และยกระดับการออกแบบให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัท กลุ่มเป้าหมาย นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กัน นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาในภาคการเรียนปัจจุบัน ปีการศึกษา 2565 2566 ของสถาบัน อุดมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ

หม้อหุงข้าว 9
ระยะเวลาโครงการ

ลงทะเบียนและสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน พ.ศ. 2566 บรรยายพิเศษ เรื่อง Human-Centered Design วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 ส่งผลงา เข้าประกวด รอบที่ 1 วันที่ 15 – 30 เมษายน พ.ศ. 2566 ประกาศผลการประกวด รอบที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ส่งผลงานเข้าประกวด รอบที่ 2 วันที่ 12 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นําเสนอผลงาน แบบ Onsite รอบที่ 2 วันที่ 15 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ประกาศผลการประกวด วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 การลงทะเบียนและการรับสมัคร สามารถลงทะเบียนและสมัครแบบออนไลน์  เงื่อนไขการรับสมัคร นิสิตนักศึกษาสามารถสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม ในกรณีสมัครเป็นกลุ่ม กําหนดให้สมาชิกในกลุ่มมีจํานวนไม่เกิน 5 คน 1 คนหรือ 1 ทีม สามารถส่งงานเข้าประกวดได้เพียง 1 ผลงาน เท่านั้น
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร การบรรยายพิเศษ จัดให้กิจกรรมการเปิดโครงการ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดโครงการ และกิจกรรม การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่นิสิตนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบผลงานส่งเข้าประกวด บรรยายพิเศษ เรื่อง “การออกแบบโดยมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human-Centered Design)”

แนะนำข่าวออกแบบ  อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย :  โครงการออกแบบสื่อสารคดีภาพยนตร์สร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมอัตล

เจอโจทย์ยาก 4 Previous post “สี จิ้นผิง” เจอโจทย์ยาก จีดีพีปี 2565 ของจีนโตต่ำสุด
Next post แกะตัวอย่างเดบิวต์ R-Type Final 3 Evolved เกมยานยิงอมตะพลัง Unreal Engine 5